Biolodzy z UwB przebadali jeziora: im bardziej zurbanizowany brzeg, tym więcej mikroplastiku w wodzie

W każdym z 30 przebadanych jezior stwierdzono mikroplastik, a jego ilość w wodzie była ściśle związana ze stopniem urbanizacji linii brzegowej. Taki jest najważniejszy wniosek z badań przeprowadzonych w mazurskich akwenach przez naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku.

Badania zostały zrealizowane w ramach studiów doktoranckich mgr. Wojciecha Pola pod kierunkiem dr. hab. Piotra Zielińskiego. W oparciu o ich wyniki hydrobiolodzy opracowali uniwersalny wskaźnik potencjalnego zagrożenia jezior zanieczyszczeniem mikroplastikiem na podstawie zurbanizowania linii brzegowej jeziora (ang. Shoreline Urbanization Index – SUI). Artykuł na ten temat został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Science of The Total Environment (200 pkt. wg. wykazu czasopism MEiN).

Mgr Wojciech Pol, fot. T. Włodarczyk, Wydział Biologii UwB

Jak informuje mgr Wojciech Pol, doktorant na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku i zarazem główny autor artykułu, próbki wody zostały pobrane podczas letniej stagnacji, czyli wówczas, kiedy występuje wyraźna stratyfikacja termiczna oraz gdy nie następuje miksja, czyli mieszanie się wody w całej toni wodnej. Naukowcy pobrali je z 30 akwenów Pojezierza Mazurskiego różniących się wielkością, zagospodarowaniem zlewni, stopniem eutrofizacji i wykorzystaniem turystycznym.

Z każdego badanego zbiornika, pobieraliśmy 30 litrów wody ze strefy pelagialu, czyli oddalonej od brzegu. Następnie próbka była zagęszczana, a potem badana w naszym wydziałowym laboratorium, gdzie z użyciem oleju rycynowego izolowaliśmy plastik, odfiltrowując go na filtrach z włókna szklanego (klasy GF/C). Następnie, już bezpośrednio na filtrach, plastik był zliczany a każda drobina opisywana pod kątem wielkości, koloru i formy. Stopień zanieczyszczenia został przez nas określony w liczbie fragmentów mikroplastiku na litr wody – wyjaśnia mgr Wojciech Pol.

 

Mikroplastik, fot. Wojciech Pol, Wydział Biologii UwB

Dodatkowo naukowcy przebadali różne parametry, takie jak morfologia, trofia (czyli zasobność ekosystemu w substancje odżywcze) czy cechy hydrologiczne jezior. Przeanalizowali także zagospodarowanie zlewni jezior, ich linię brzegową, natężenie turystyki czy wydajność okolicznych oczyszczalni ścieków.

Do oceny stopnia zurbanizowania terenu użyli danych z atlasów, a także map użytkowania gruntów z CORINE Land Cover (CLC 2018) oraz mapy podziału hydrograficznego Polski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (MPHP10k).

 

Mikroplastik znaleźliśmy we wszystkich badanych jeziorach, nawet tych oddalonych od aglomeracji miejskich. Zauważyliśmy również, że jego ilość ściśle powiązana jest ze stopniem zurbanizowania linii brzegowej, a nie – jak sądziliśmy wcześniej – z poziomem urbanizacji całej zlewni – mówi mgr Pol. – Po szczegółowej analizie tej korelacji opracowaliśmy stosunkowo łatwy w użyciu wskaźnik ułatwiający ocenę potencjalnego zagrożenia jeziora zanieczyszczeniem mikroplastikiem, który nazwaliśmy Shoreline Ubranization Index – SUI. Pozwala on, na podstawie oceny zurbanizowania linii brzegowej, wytypować jeziora mogące kumulować mikroplastiki.

Badania pokazały też, że o ile parametry morfometryczne badanych jezior (czyli np. kształt, głębokość, wielkość) czy ekologiczne, takie jak stan trofii, nie mają istotnego związku z zagęszczeniem mikroplistiku podczas letniej stagnacji, o tyle sekwencja połączeń hydrologicznych między jeziorami sprzyja stopniowej akumulacji mikroplastiku w jeziorach – co oznacza, że jest go coraz więcej w następujących po sobie jeziorach stanowiących jeden połączony rzekami i kanałami ciąg. Plastik swobodnie dryfuje i przenosi się z jednego zbiornika do drugiego.

Artykuł omawiający wyniki i wnioski z badań białostockich hydrobiologów pt. „Litter per liter – Lakes’ morphology and shoreline urbanization index as factors of microplastic pollution: Study of 30 lakes in NE Poland”, jest dostępny na portalu sciencedirect.com. Współautorzy opracowania to pracownicy Wydziału Biologii UwB: dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB oraz mgr inż. Adam Więcko, a także mgr Emilia Stasińska i mgr Angelika Żmijewska – obecnie absolwentki biologii na UwB.

Autor

Katarzyna Dziedzik, UwB

Zdjęcia

mgr Wojciech Pol, dr Tomasz Włodarczyk, Wydziału Biologii UwB