Zielone technologie

Zielone technologie – GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to unikatowy program Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w promocji polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą.

Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także dostarczenie im wiedzy i narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój. Działania podejmowane w programie w sposób kompleksowy stymulują rozwój oraz wzmacniają pozycję innowacyjnych zielonych technologii w procesie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

Zalety Programu GreenEvo

Program GreenEvo stanowi jeden z ważnych polskich instrumentów rządowych, wspierający proces transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki i podnoszący świadomość na temat prowadzenia działalności firm w sposób odpowiedzialny. Jest to najlepsza praktyka w zakresie współpracy administracji centralnej z biznesem. Został on od początku do końca stworzony i wprowadzony przez administrację rządową, która dodatkowo wzięła na siebie rolę gwaranta jakości oferowanych technologii.

Dzięki GreenEvo stymulowany jest międzynarodowy transfer zielonych technologii oraz realnie wspierana zagraniczna aktywność polskich firm, dostarczających nowoczesne technologie środowiskowe. Program dowodzi, że Polska jest w stanie aktywnie włączać się w międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu, bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego, a wręcz odwrotnie – wspierając go innowacyjnymi, zielonymi technologiami.

Zasady udzielania wsparcia

Konkurs GreenEvo jest skierowany do polskich przedsiębiorców, oferujących technologie środowiskowe. Zaproponowana formuła realizacji konkursu zapewnia transparentny wybór beneficjentów z udziałem zewnętrznych ekspertów.

Regulamin każdej edycji Programu stanowi najważniejszy dokument, w którym uregulowane są kwestie uczestnictwa przedsiębiorców i korzystania przez nich ze wsparcia na zasadach pomocy de minimis.

Misja

Budujemy potencjał polskich zielonych technologii, dostarczając przedsiębiorcom niezbędnej wiedzy i narzędzi skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne.

Wizja

Administracja publiczna aktywnie wspiera zrównoważony rozwój przez promocję przedsiębiorców sektora zielonych technologii – kreuje, rozwija i udostępnia platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, przyczyniając się do rozpowszechniania zielonych technologii w Polsce i na świecie.

Obszary wsparcia technologii GreenEvo:
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • gospodarka odpadami,
 • odnawialne źródła energii,
 • oszczędność energii,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona różnorodności biologicznej,
 • budownictwo pasywne,
 • niskoemisyjny transport,
 • ochrona klimatu, w tym technologie redukujące emisję gazów cieplarnianych.
Co zyskują przedsiębiorcy?
 • wiedzę o dostępnych instrumentach wsparcia,
 • promocję pod marką GreenEvo,
 • wsparcie marketingowe,
 • możliwość udziału w zagranicznych misjach gospodarczych i handlowych,
 • wiedzę o rynkach zagranicznych,
 • uświadamianie o korzyściach z ochrony własności przemysłowej,
 • serię szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu technik sprzedaży i prezentacji, budowania strategii eksportowych, zdobywania środków na B+R, ochrony patentowej,
 • ustawiczny rozwój.

Akcelerator Zielonych Technologii Więcej informacji o Programie GreenEvo i wsparciu dla przedsiębiorców oferujących zielone technologie dostępnych jest na stronie www.greenevo.gov.pl