Lasy przyszłości. Wyzwania współczesnego leśnictwa – publikacja Instytutu Nauk Leśnych PB

Tuż przed końcem roku 2022 ukazała się monografia „Lasy przyszłości. Wyzwania współczesnego leśnictwa” wydana przez Oficynę Wydawniczą, pod redakcją naukową dr. inż. Aleha Marozau, prof. PB oraz dr. inż. Dana Wołkowyckiego z Instytutu Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Publikacja ta stanowi efekt współpracy międzyuczelnianej i pokłosie wydarzeń poświęconych problematyce lasu i jego ochrony, w tym konferencji organizowanych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, w których wzięli udział przedstawiciele kół naukowych, doktoranci i młodzi naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Las i jego funkcje

– Lasy i leśnictwo w Polsce i Europie stoją współcześnie wobec wielu wyzwań o skali dotychczas niespotykanej, związanych zwłaszcza z kryzysem klimatycznym, a także przewartościowaniem potrzeb i oczekiwań społecznych, które dotyczą ich funkcji. Postępujące ocieplenie klimatu pociąga za sobą zaburzenie stosunków wodnych, a także zmiany zasięgów siedliskotwórczych gatunków drzew i składu gatunkowego ekosystemów leśnych

– mówią we wstępie do publikacji „Lasy przyszłości. Wyzwania współczesnego leśnictwa” dr inż. Aleh Marozau, prof. PB oraz dr inż. Dan Wołkowycki z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

Proces zmian zachodzący w ekosystemach leśnych uruchomił cały łańcuch koniecznych działań, które musimy podjąć z myślą o przyszłych pokoleniach. Globalne ocieplenie wymusza zmianę myślenia, ale i oczekiwań w stosunku do lasu, którego funkcje związane z ochroną klimatu, wód i różnorodności przyrodniczej – zyskują na znaczeniu. Z drugiej strony zaś, wciąż rosną oczekiwania wobec funkcji produkcyjnych lasu.

Wyzwania współczesnego leśnictwa

Autorzy monografii wskazują wyzwania przed jakimi stoją pokolenia leśników i osób odpowiedzialnych za gospodarowanie lasami w zakresie kształtowania, użytkowania i ochrony lasów. Problematyce tej były poświęcone konferencje organizowane w Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej w latach 2020–2021. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele kół naukowych, doktoranci i młodzi naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Przedstawione przez nich referaty były punktem wyjścia większości artykułów zebranych w pierwszej części publikacji, zatytułowanej „Problemy współczesnego leśnictwa”. Znajdziemy tam zarówno tematy poświęcone możliwościom zachowania ekosystemów leśnych, siedlisk oraz różnorodności fauny, flory i bioty grzybów w lasach, jak i nowoczesnej edukacji przyrodniczo-leśnej, czy też innowacyjnych sposobów gospodarowania terenami zielonymi.

Fot. Politechnika Białostocka

Lasy w aglomeracjach miejskich

Druga część monografii pt. „Lasy ochronne miast” porusza kwestie lasów otaczających aglomeracje miejskie. Tematyka ta była przedmiotem dyskusji podczas konferencji studenckich, w których brali udział m.in. autorzy II. części monografii – przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych, z którymi współpracowała nasza uczelnia na przestrzeni ostatnich lat. Autorzy pochylają się nad takimi zagadnieniami jak m.in. współczesne wyzwania prawne i społeczne w kontekście lasów i leśnictwa, czy też zasady kształtowania lasów ochronnych miasta.

Wśród afiliacji Autorek i Autorów są m.in.: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu, Leśnictwo – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Publikację udostępnioną na licencji Creative Commons, można pobrać na stronie Oficyny Wydawniczej PB. Kliknij TUTAJ, by pobrać.

Źródło

https://pb.edu.pl/publikacje-pb

Zdjęcie w tle

Sebastian Unrau / Unsplash