Dane pyłkowe pomogły w ocenie skutków epidemii sprzed wieków

Dane pyłkowe z 19 krajów Europy wskazują, że choć czarna śmierć miała niszczycielski wpływ na ludność wielu części kontynentu, istniały też takie obszary, gdzie wpływ ów był znikomy lub zaraza w ogóle nie wystąpiła.

Wyniki nowych badań, w których wiodącą rolę odegrali polscy historycy z Uniwersytetu w Białymstoku, opublikowane zostały w czasopiśmie „Nature Ecology and Evolution”. Wykorzystują one dane pyłkowe do oceny regionalnego poziomu śmiertelności w wyniku czarnej śmierci w całej Europie. Wyniki wskazują, że wpływ czarnej śmierci był zróżnicowany oraz uświadamiają znaczenie interdyscyplinarnego, humanistyczno-przyrodniczego podejścia dla zrozumienia przeszłych i obecnych pandemii.

Demograficzne skutki dżumy

Czarna śmierć, która nękała Europę, Azję Zachodnią i Afrykę Północną w latach 1347-1352, jest uznawana za najstraszniejszą pandemię w historii. Była to pierwsza fala tzw. drugiej pandemii dżumy. Historycy szacowali dotychczas, że podczas jej trwania zmarło do 50% populacji Europy i na tej podstawie przypisywali czarnej śmierci wpływ na przekształcenie struktur religijnych i politycznych, a nawet przyspieszenie poważnych przemian kulturowych i gospodarczych, takich jak nadejście renesansu czy powstanie kapitalizmu. Tymczasem, chociaż badania nad antycznym DNA pozwoliły zidentyfikować bakterię Yersinia pestis jako czynnik wywołujący czarną śmierć, a nawet prześledzić jej ewolucję na przestrzeni tysiącleci, dane na temat demograficznych skutków dżumy są wciąż mało zbadane.

Nowe badania opublikowane w czasopiśmie „Nature Ecology and Evolution” dowodzą, że śmiertelność spowodowana dżumą w Europie w połowie XIV w. nie była tak powszechna i tak duża, jak do tej pory sądzono. Publikacja to efekt pracy międzynarodowego zespołu badaczy, w którym główną rolę odgrywali naukowcy z Palaeo-Science and History Group w Instytucie Maxa Plancka w Jenie oraz demografowie historyczni z Uniwersytetu w Białymstoku (Piotr Guzowski i Radosław Poniat). W artykule wykorzystane zostały także dane udostępnione przez biolożki z UwB – prof. Mirosławę Kupryjanowicz oraz dr Magdalenę Fiłoc.

Od lewej: dr R. Poniat, dr hab. P. Guzowski. Fot. K. Dziedzik, UwB

Naukowcy przeanalizowali próbki pyłków z 261 jezior i mokradeł w 19 współczesnych krajach europejskich, aby ustalić, jak zmieniły się krajobrazy i aktywność rolnicza między 1250 a 1450 rokiem, czyli na przestrzeni mniej więcej 100 lat przed i 100 lat po pandemii. Ich analiza potwierdza zniszczenia, jakich doświadczyły niektóre regiony Europy, ale pokazuje również, że czarna śmierć nie dotknęła wszystkich regionów w równym stopniu.

 

Jak przekonuje Adam Izdebski z Max Planck Institute for the Science of Human History:

– Palinologia, czyli badanie zarodników grzybów i pyłku roślin, jest dobrym narzędziem do odkrywania demograficznych skutków czarnej śmierci. Dzieje się tak dlatego, że ludzki wpływ na krajobraz w czasach przedindustrialnych, przede wszystkim rolnictwo i gospodarka leśna podporządkowana potrzebom budowlanym, były w dużym stopniu uzależnione od dostępności pracowników.

Bagno Kusowo - jedno z najlepiej zachowanych torfowisk wysokich w północnej Polsce. Obiekt posiada wyjątkowy wysokorozdzielczy zapis częstotliwości pożarów i zmian roślinności w ostatnim tysiącleciu. Fot. Mariusz Lamentowicz

Używając nowego podejścia zwanego paleoekologią Big Data Palaeoecology (BDP, makro-paleoekologia oparta o duże zbiory danych), naukowcy przeanalizowali 1634 próbki pyłkowe z miejsc w całej Europie, aby sprawdzić, które rośliny rosły na danym obszarze i określić, czy działalność rolnicza w trakcie pandemii w danym miejscu uległa zahamowaniu, czy jej intensywność zmalała czy wzrosła, co musiało się wiązać z wahaniami w liczbie ludności. Sprawdzano również, czy widoczne są ślady odrodzenia dzikiej roślinności, co mogło oznaczać zmniejszenie presji człowieka na krajobraz.

Badania międzynarodowego zespołu wskazują, że śmiertelność w wyniku epidemii była bardzo zróżnicowana. Niektóre obszary doświadczały zniszczeń na niespotykaną skalę, inne zaś przechodziły ją znacznie łagodniej. Gwałtowny spadek produkcji rolnej w Skandynawii, Francji, południowo-zachodnich Niemczech, Grecji i środkowych Włoszech potwierdza wysoką śmiertelność, o której świadczą średniowieczne źródła historyczne i archeologiczne. Tymczasem wiele regionów, w tym większość Europy Środkowej i Wschodniej oraz części Europy Zachodniej, w tym Irlandia i Półwysep Iberyjski, wykazują dowody na ciągłość lub nieprzerwany wzrost rolnictwa.

Torfowisko Linje – wyjątkowe archiwum o wysokiej rozdzielczości pożarów, hydrologii oraz zalesiania i wylesiania związanego z działalnością człowieka. Jest to jedno z najstarszych znanych stale rosnących torfowisk od 11 000 lat. Fot. Mariusz Lamentowicz

Duże zróżnicowanie poziomu śmiertelności, które potwierdziliśmy dzięki danym pyłkowym i metodzie BDP, wymaga wyjaśnienia w dalszych badaniach, które wezmą pod uwagę lokalne konteksty kulturowe, środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Szereg lokalnych okoliczności mogło wpłynąć na występowanie bakterii dżumy, zachorowalność i śmiertelność

mówi Piotr Guzowski z Uniwersytetu w Białymstoku.

Brak jednego modelu pandemii

Jednym z powodów, dla których badania te są wyjątkowe, jest fakt, że większość źródeł historycznych, które dotąd były wykorzystane w studiach nad czarną śmiercią, pochodzi z obszarów miejskich, które charakteryzowały się wyższą kulturą pisma i rozwoju biurokracji, ale też gęstszym zaludnieniem i złymi warunkami sanitarnymi. Tymczasem w połowie XIV wieku ponad 75% populacji wszystkich regionów Europy stanowiła ludność wiejska. Obecne badania pokazują, że aby wiarygodnie ustalić skalę strat ludzkich danego regionu, należy wykorzystać dane z lokalnych źródeł – i to nie tylko historycznych, ale wykorzystywać również archiwa natury oraz BDP jako metodę rekonstrukcji zmian w krajobrazie.

Paleoekologiczny sposób (The Big Data Palaeoecology) weryfikacji poziomu śmiertelności czarnej śmierci. Autorzy wykresu: Adam Izdebski, Timothy Newfield, Hans Sell, Michell OReilly

Nie ma jednego modelu „pandemii” czy „epidemii” dżumy, który można by zastosować do każdego miejsca w każdym czasie, niezależnie od kontekstu – podkreśla Adam Izdebski, lider grupy Palaeo-Science and History w Max Planck Institute for the Science of Human History. Pandemie to złożone zjawiska, które mają regionalne, lokalne historie. Widzimy to wciąż w przypadku COVID-19, teraz pokazaliśmy to w przypadku czarnej śmierci.

Różnice w śmiertelności czarnej śmierci w całej Europie pokazują, że dżuma była dynamiczną chorobą, z czynnikami kulturowymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i klimatycznymi wpływającymi na jej rozprzestrzenianie i warunkującymi jej wpływ na społeczeństwa. Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości dane paleoekologiczne będą wykorzystywane w jeszcze szerszym zakresie, aby zrozumieć, jak różne lokalne zmienne wpływały na siebie oraz kształtowały przeszłe i wpływają na obecne pandemie.

Różne scenariusze regionalnego zróżnicowania śmiertelności podczas epidemii czarnej śmierci w świetle badań BDP. Kolory odzwierciedlają zmiany wskaźników pyłkowych zbóż w skali stuleci. W tle mapa z granicami politycznymi XIV-wiecznej Europy. Autorzy wykresu: Hans Sell, Michelle O’Reilly, Adam Izdebski
Tytuł artykułu w „Nature Ecology and Evolution”: Palaeoecological Data indicates land-use changes across Europe linked to spatial heterogeneity in mortality during the Black Death pandemic

Fotografie i wykresy wykorzystane w niniejszym materiale mogą być wykorzystane wyłącznie w tekstach / publikacjach dotyczących artykułu w „Nature”. Artykuł dostępny jest pod adresem https://www.nature.com/articles/s41559-021-01652-4

Autor

Katarzyna Dziedzik

Zdjęcia

W kolejności pojawiania się w artykule:

  1. Od lewej: dr R. Poniat, dr hab. P. Guzowski / fot. K. Dziedzik, UwB

 

Poniższe fotografie i wykresy mogą być wykorzystane wyłącznie w tekstach dotyczących artykułu w „Nature”:

  1. Bagno Kusowo – jedno z najlepiej zachowanych torfowisk wysokich w północnej Polsce. Obiekt posiada wyjątkowy wysokorozdzielczy zapis częstotliwości pożarów i zmian roślinności w ostatnim tysiącleciu; fot. Mariusz Lamentowicz
  2. Torfowisko Linje – wyjątkowe archiwum o wysokiej rozdzielczości pożarów, hydrologii oraz zalesiania i wylesiania związanego z działalnością człowieka. Jest to jedno z najstarszych znanych stale rosnących torfowisk od 11 000 lat; fot. Mariusz Lamentowicz
  3. Paleoekologiczny sposób (The Big Data Palaeoecology) weryfikacji poziomu śmiertelności czarnej śmierci; Autorzy wykresu: Adam Izdebski, Timothy Newfield, Hans Sell, Michell OReilly
  4. Różne scenariusze regionalnego zróżnicowania śmiertelności podczas epidemii czarnej śmierci w świetle badań BDP. Kolory odzwierciedlają zmiany wskaźników pyłkowych zbóż w skali stuleci. W tle mapa z granicami politycznymi XIV-wiecznej Europy. Autorzy wykresu: Hans Sell, Michelle O’Reilly, Adam Izdebski